Osdal Hemtjänst

 

Vägen till omvårdnad

Basfakta om verksamheten

 

 

 

Omvårdnad:

Personligvård, hjälp vid måltider. 

Egenvård, trygghetsbesök, aktiviteter, ledsagning 

Service insatser :

Städning, inköp, tvätt, klädvård och enstaka ledsagning.

Osdal hemtjänst ger en grundläggande utbildning vid rekrytering tillsammans med verksamhetschefen och enhetschefen. Utbildningen handlar om vad är det viktigt att tänka på innan själva arbetet startas. 

Vid rekryteringen lämnar verksamhetschefen en kopia till medarbetare på arbetsregler, som är tydlig med att vad är viktigt att veta innan själva arbetet startas. Att medarbetaren känner till när de bör rapportera brister och missförhållanden. Vi diskuterar också vilka faktorer som kan påverka avvikelsen och om hur vi kan förhindra upprepning och hantering av synpunkter. 

Den som tar emot synpunkter ansvarar för att det framförs till enhetschefen och verksamhetschefen. 

Utbildningen handlar om dokumentation och om olika lagar och reglar.  

Information om olika myndigheter ex: lex Sara, lex maria, rutiner om handhygien och munvård.  

Bemanningen ska planeras på bästa sätt i förhållande till målen och bästa kvalitén för vårdtagare. Hos oss på Osdal hemtjänst kommer du få hjälp av undersköterskor  och vårdbiträde med lång erfarenhet. 

Kvalitet: Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

Kvalitet och ledningssystem

Vårt ledningssystem är ett system för att

– fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten

– sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområden/kraven

– följa upp och utvärdera dessa mål

Kravet på ledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner identifierbara processer samt rutiner för uppföljning. Ledningssystemet underlättar ett integrerat arbetssätt när det gäller mål, utförande, resurser och resultat.

Kvalitetsmål och uppföljning 

Beskrivning av exempel på mål och uppföljningar som genomförs under året

  1. God Vård och Omsorg

Uppföljning och genomgång av Avvikelsehantering Lex Sarah, Lex Maria utförs 1g/mån av verksamhetschef.

Rutin för Lex Sarah, Lex Maria samt Synpunkt och klagomålshantering finns

  1. Trygghet och kontinuitet

Personalkontinuitet: brukaren har en utsedd kontaktperson samt minimerat antal personer som utför insatserna

Brukarkontinuitet: Brukaren ska känna trygghet med den som utför insatsen samt veta när, hur och av vem insatsen utförs av.

Rutiner för tystnadsplikt och sekretess finns och skrivs under vid nyanställningar

  1. Inflytande, valfrihet och individuell anpassning

Brukaren skall ha en central roll för vid planering av insatserna och kan påverka innehållet, det garanteras med genomförandeplanen samt utsedd kontaktperson

Rutin för genomförandeplan finns. Uppföljning av genomförandeplan sker var 6 mån, samt vid omprövningar av beslut

 

  1. Tillgänglighet

Rutin för tillgänglighet på telefon finns mellan kl 07.00-23.00 alla veckans dagar

  1. Personalkompetens och bemötande

Personal är utbildade och har kompetens för uppdragen

Rutin för introduktion finns

  1. Information och kommunikation

Information om förändringar skall ges utan dröjsmål och i samråd med brukaren, i de fall som brukaren av olika skäl inte har förmåga att tala i egen sak skall närstående/god man informeras.

Information om till vem och hur man lämnar Klagomål och synpunkter tillges vid första kontakten med ny brukare

Rutin för Klagomål och Synpunkter finns 

Personalkontinuiteten hos brukaren                                                                                       

Vi menar med personkontinuitet att brukaren skall ha en så liten personalgrupp som möjligt runt sig så att man kan utveckla en god relation med dessa. Med tidskontinuitet avses att brukaren får sina insatser på regelbundna tider och dagar om denne så önskar. Samma vård och omsorg oavsett vem som är i tjänst, omsorgskontinuitet..

Målet: Ledningen har en tydlig struktur i hur rollerna i företaget ser ut, förbättra, utvärdera och följa upp.

 

Hur? Genom att ledningen alltid är tillgänglig, genom att dela upp ansvaret i verksamheten. motiverar och engagerad medarbetarna i företaget. Genom att kontrollera inloggningar via CareApp, Phoniro, Viva, dokumentation, ansvar för ordna temamöte, personalmöte, skicka personal på olika delegationer, ansvar för hygiens frågor, utse ombud för hygien, HSL, och  för arbetsmiljöfrågor. Ledningen ansvar för undersöka och säkra de delar som är problematiska. Personalen kommer ha eget ansvar genom att visa empati, respekt och vara lyhörda.  

 

Utbildningsnivåer och ev. specialkompetenser

Undersköterskor och vårdbiträde.

 Kompetens 

Vi på Osdal hemtjänst ger en grundläggande utbildning vid rekrytering tillsammans  med verksamhetschefen och samordnare. Utbildningen handlar om som personal vad är det viktigt att tänka på innan själva arbetet strtas.

Vid rekryteringen lämnar verksamhetschefen en kopia på arbetsregler, som är tydlig med att vad är viktigt att veta innan själva arbetet startas. Att personalen känner till när de bör rapportera brister och missförhållanden. Vi diskuterar också vilka faktorer som kan påverka avvikelsen och om hur vi kan förhindra upprepning och hantering av klagomål.

Utbildningen handlar om dokumentation och om olika lagar och reglar. 

Information om olika myndigheter ex: lex Sara, lex maria. 

Rutiner om handhygien och munvård. 

Bemanningen ska planeras på bästa sätt i förhållande till målen och bästa kvalitén för vårdtagare. Den som tar emot ett klagomål ansvarar för att det framförs till enhetschef.

 

Ägare/ verksamhetschef 

2001 – 2002 Omvårdnadsprogrammet, Komvux, Borås Social omsorg, Rehabilitering och habilitering, Människan socialt och kulturellt, Etik-och livsfrågor, Psykologi A, Vård- och omsorgsarbete , Sjukvård, Omvårdnad, Medicinsk grundkurs, Lindande vård, Folkhälsokunskap, Alternativ medicin, Arbetsmiljö och säkerhet

ERFARENHET 2000 – 2012 Undersköterska.

 

Organisations- och personalutvecklare i samhället, Högskolan i Borås. 2008-2011

Kurser inom Organisations- och personalutvecklare i samhället 2011 C-uppsats ”En jämförelse mellan vårdenhetschefers och deras medarbetares konflikthantering och syn på konflikter” 2011 Projektarbete 2011 Uppsats (Arbetsvetenskap 2C) 2011 Samhällsvetenskaplig metod (Arbetsvetenskap 2B) 2011 Utvärdering 2011 Arbetsrätt 2010 Psykosociala aspekter 2010 Identitet och styrning i dagens arbetsliv (Arbetsvetenskap 2A) 2010 Tillämpningsarbete (Arbetsvetenskap 1H & Sociologi 1H) 2010 Kvantitativ och kvalitativ metod (Arbetsvetenskap 1G & Sociologi 1G) 2010 Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ (Arbetsvetenskap 1F) 2010 Organisation och ledarskap (Arbetsvetenskap 1E) 2010 Introduktion till vetenskapsteori och metod (Arbetsvetenskap 1D) 2010 Arbetsvetenskapens klassiker (Arbetsvetenskap 1C) 2009 Arbetsorganisation, utveckling och lärande 2009 Rekrytering 2009 Grundläggande företagsekonomi 2009 Ekonomistyrning 2009 Arbetsliv och arbetsmarknad (Arbetsvetenskap 1B) 2009 Det moderna arbetslivets framväxt (Arbetsvetenskap 1A) 2008 Mångfald i arbetslivet 2008 Organisation, samhälle och individ.

 

Enhetschef  

3 års gymnasiet handel och administration.  

 

1 års gymnasiet undersköterska med 5 års erfarenhet 

Samordnare  

3 års gymnasiet  

1 års gymnasiet undersköterska med 3 årserfarenhet  

Medarbetare 

Undersköterskor och vårdbiträde

 

Styrelse (kan lösas via en länk till allabolag.se) 

Ekonomi (kan lösas via en länk till allabolag.se)

Välkommen till Almega och Vårdföretagarna!

 

Vi på Almega hälsar Osdalhemtjänst AB, orgnr 559125-1086 varmt välkommen som medlemmar i Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är Sveriges ledande organisation för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans med våra 2 000 medlemsföretag är vi en stark röst i såväl arbetsgivarfrågor som i den politiska debatten. Läs mer om ditt förbund här

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och vi representerar över 11 000 medlems­företag där över en halv miljon människor arbetar. Almega består av åtta förbund – varav Vårdföretagarna är ett. Tillsammans representerar förbunden ett sextiotal branscher. Som medlem i Vårdföretagarna är ni också medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagarorganisationen i Sverige. 

Vi finns här för er och vi vill ge er det stöd som ni behöver för att kunna växa som en god arbetsgivare. Vi arbetar kontinuerligt med att få både politiker och beslutsfattare att förstå vad som krävs för att vi ska fortsätta ha en tjänstesektor i världsklass. På vår samlingssidahittar du guiden ”Välkommen till Almega”, där du kan du läsa mer om hur du kan få hjälp av oss. På samma sida hittar du även viktig information om försäkringar och pensionsavtal som ni är skyldiga att teckna.

Från och med inträdesdatumet omfattas ni av kollektivavtalen om löner och anställningsvillkor för bransch ÄLDREOMSORG (fackliga motparter: Akademikerförbunden, Vision, Sveriges Läkarförbund, Kommunal, Vårdförbundet) och är skyldig att följa dessa. De gällande avtalen hittar ni i Arbetsgivarguiden. Där hittar ni även annan viktig information från Almegas experter.